Projekty Gminy Polkowice

A A A

Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice

Szczegóły projektu

Tytuł projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
ziałanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Okres realizacji projektu:

1 października 2009 r. – 31 maja 2010 r.

Cele projektu:

Celem ogólnym Projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice oraz podwyższenie ich świadomości na temat korzyści wynikających z uczestnictwa w inicjatywach proedukacyjnych.
Cele szczegółowe Projektu to:

  1. Zwiększenie dostępu do edukacji – poprzez realizację Projektu przełamana zostanie bariera geograficzna w dostępie do edukacji (zapewniony zostanie transport na miejsce szkolenia).
  2. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich.
  3. Zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników Projektu.
  4. Zwiększenie motywacji mieszkańców do podejmowania inicjatyw i uczestnictwa w przedsięwzięciach proedukacyjnych oraz zwiększenie zaufania we własne siły.
  5. Zwiększenie szans na zatrudnienie bezrobotnych uczestników projektu.
  6. Wykorzystanie walorów wsi do polepszenia standardu życia na wsi.
  7. Pozyskanie wiedzy nt. dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa (agroturystyka).

Uczestnicy Projektu:

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich. Wsparciem zamierza się objąć grupę osób trwale bezrobotnych, rolników oraz osoby pracujące z terenu polkowickich wsi, które z własnej inicjatywy chcą podnosić kwalifikacje w zakresie umiejętności przydatnych poza rolnictwem. Wsparciem zostanie objętych 30 osób.

GŁÓWNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

1.ORGANIZACJA SZKOLEŃ
Przewiduje się organizację następujących modułów szkoleniowych:
-modułu z języka angielskiego – po 60 h dla każdej grupy szkoleniowej (3 grupy po 10 osób – razen 180 h);
-modułu informatycznego – 18 h dla każdej grupy szkoleniowej (3 grupy po 10 osób – razem 54 h);
-modułu z zakresu agroturystyki z elementami marketingu 15 h (3-dniowe szkolenie x 5 h).

2.ZAKUP MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
Zapewnienie 30 uczestnikom Projektu kompletu materiałów szkoleniowych (w tym: m.in. skrypty do zajęć, długopisy, ołówki, notatniki, pendrive).

3.CATERING
Planuje się zapewnić bufet kawowy podczas szkoleń z języka angielskiego i informatyki. Natomiast w trakcie szkoleń z zakresu agroturystyki, z uwagi na 5 h czas trwania szkolenia, przewiduje się posiłek regeneracyjny.

4.TRANSPORT
Z uwagi na brak odpowiedniej bazy lokalowej na terenie wsi na potrzeby przeprowadzenia szkoleń planuje się zapewnić uczestnikom projektu dowóz na szkolenia do Polkowic.

5.PROMOCJA PROJEKTU
W ramach niniejszego zadania planuje się podjęcie działań związanych z rozpowszechnieniem informacji nt. Projektu

6.ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny