Projekty Gminy Polkowice

A A A

Bądź aktywyny – załóż firmę

Szczegóły projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Okres realizacji projektu: 01.12.2009 – 30.11.2011

Cel główny:

Celem ogólnym projektu jest wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie gminy Polkowice.

 Uczestnicy Projektu: 

Beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby pozostające bez zatrudnienia, mieszkające w gminie Polkowice i zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą). Z potencjalnych beneficjentów zostaną wyłączone osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

GŁÓWNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

  1. ETAP DORADCZO-SZKOLENIOWY:

Planuje się udzielenie 30 beneficjentom wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa oraz szkoleń i warsztatów, które przygotują ich merytorycznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

  1. PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Uczestnicy projektu będą się ubiegać o przyznanie 24 jednorazowych dotacji w wysokości do 40000 zł.

W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Oceny Wniosków, beneficjent podpisze Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego i zostanie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniej niż 10% przyznanych środków. Zostanie też zobowiązany m.in. do: prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej rok od podpisania w/w umowy, przedstawienia zabezpieczenia umowy w formie weksla oraz do zwrotu udzielonego wsparcia finansowego w przypadku jego wykorzystania niezgodnie z zapisami umowy.

III. WSPARCIE POMOSTOWE

W celu zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanego przedsięwzięcia uczestnicy projektu będą mogli uzyskać wsparcie pomostowe, które będzie służyć wsparciu przedsiębiorcy w dążeniu do uzyskania oraz utrzymania płynności finansowej w pierwszym okresie działalności. Przewiduje się przyznanie beneficjentom pomoc finansową w formie comiesięcznych dotacji w wysokości nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia brutto (1276 zł) przez okres do 6 pierwszych m-cy działalności (wsparcie podstawowe) oraz na kolejne 6 m-cy (wsparcie przedłużone).

Ponadto beneficjenci w ramach wsparcia pomostowego będą mieli zapewniony dostęp do indywidualnych porad z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (24 osoby skorzystają z 8h prawno-podatkowego doradztwa biznesowego).

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny