Projekty Gminy Polkowice

A A A

e-Polkowice

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: „e-POLKOWICE”

Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0020/16

Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 2 – Technologie informacyjno-komunikacyjne
Działanie 2.1 E-usługi publiczne
Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne

Celem projektu jest intensyfikacja wykorzystania TIK i upowszechnienie nowych jakościowo, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych, w tym usprawnienie procesów administracji samorządowej poprzez uruchomienie infrastruktury technicznej „chmury prywatnej” i wdrożenie nowych systemów informatycznych zapewniających integrację obszaru systemowego „back-office” i „front-office”.

Projekt jest realizowany przez gminę Polkowice – tj. w Urzędzie Gminy w Polkowicach oraz w 18 pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy.

Przedmiotem projektu jest:

– dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej (SIP), Systemu EZD (w urzędzie i 12 jednostkach organizacyjnych) oraz Systemu Dziedzinowego – moduły podatkowe, opłat, księgowość, inne (w urzędzie i 4 jednostkach organizacyjnych), jak również pozyskanie danych (np. LIDAR do założenia ewidencji dróg),

– dostawa sprzętu komputerowego: 4 wyspecjalizowanych serwerów do wirtualizacji, macierzy dyskowej, biblioteki, 2 komputerów do uruchomienia punktu potwierdzania profilu zaufanego ePUAP, 14 skanerów, 18 czytników i 14 drukarek kodu kresowego, urządzeń sieciowych (1-UTM, 2-przełączniki) oraz niezbędnego oprogramowania.

Z dostarczonych systemów przeszkolonych zostanie 281 osób.

Dostarczony sprzęt: serwery, macierz i oprogramowanie utworzy tzw. Centrum Przetwarzania Danych stanowiące „chmurę prywatną” do świadczenia usług przetwarzania danych dla objętych projektem jednostek organizacyjnych.

Projekt zapewni e-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców gminy: 5 -5 poziomu, 7 -4 poziomu i 2 -3 poziomu e-dojrzałości.

Wartość całkowita projektu: 3 565 534,82 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 558 734,22 zł

Wartość dofinansowania: 3 024 924,11 zł

 

Projekt współfinansowany przez: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Dolny Śląsk i Europejski Fundusz Społeczny