Projekty Gminy Polkowice

A A A

Edukacja = lepsze jutro. Wyrównanie szans edukacyjnych polkowickich uczniów.

Projekt pn. „Edukacja = lepsze jutro. Wyrównanie szans edukacyjnych polkowickich uczniów” zgodnie z Uchwałą 4146/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Cel główny

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie oraz uczniów klas gimnazjalnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach poprzez podwyższenie ich kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

1) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie;
2) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów klas gimnazjalnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach;
3) Pomoc stypendialna dla szczególnie uzdolnionych uczniów klas gimnazjalnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach udzielana w roku szkolnym 2018/2019;
4) Doposażenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach  w pomoce dydaktyczne;
5) Przeszkolenie 2 nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach z zakresu terapii RSA Biofeedback.

Wsparcie projektu skierowane jest do:
1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 do Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie;
2) uczniów klas gimnazjalnych uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 do Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach;
3) nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 będą pracować w Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach.

 

Wartość całkowita projektu: 242 675,00 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 206 273,75 zł

Projekt współfinansowany przez: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Dolny Śląsk i Europejski Fundusz Społeczny