Projekty Gminy Polkowice

A A A

Kobieta + Biznes = Sukces

Szczegóły projektu

Projekt „KOBIETA + BIZNES = SUKCES” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Okres realizacji projektu: 07.11.2011 – 30.06.2013

Cel główny:

Celem ogólnym projektu jest utworzenie i prowadzenie nowych mikroprzedsiębiorstw przez 12 kobiet z terenu gminy Polkowice do końca czerwca 2013.

 Uczestnicy Projektu: 

Beneficjentami ostatecznymi projektu będą mieszkające w gminie Polkowice nieaktywne zawodowo kobiety (w tym kobiety powracające oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) zamierzające podjąć prowadzenie działalności gospodarczej. Z potencjalnych beneficjentów zostaną wyłączone osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

  1. ETAP DORADCZO-SZKOLENIOWY:

Planuje się udzielenie 15 beneficjentom wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa oraz szkoleń i warsztatów, które przygotują ich merytorycznie do skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej.

  1. PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W ramach projektu 12 beneficjentek, których pomysły biznesowe będą najciekawsze i najlepsze otrzyma środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości. Dotacje będą przyznawane uczestniczkom, które ukończyły etap doradczo-szkoleniowy, uzyskały zaświadczenie. Przyjęto średnią wartość dotacji na poziomie 30.000 zł. Jednakże jej wysokość uzależniona będzie od wykazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją (maksymalnie do 40000 zł).

W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Oceny Wniosków, beneficjent podpisze Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego i zostanie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniej niż 10% przyznanych środków. Zostanie też zobowiązany m.in. do: prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej rok od podpisania w/w umowy, przedstawienia zabezpieczenia umowy w formie weksla oraz do zwrotu udzielonego wsparcia finansowego w przypadku jego wykorzystania niezgodnie z zapisami umowy.

III. WSPARCIE POMOSTOWE

W celu zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanego przedsięwzięcia uczestnicy projektu będą mogli uzyskać wsparcie pomostowe, które będzie służyć wsparciu przedsiębiorcy w dążeniu do uzyskania oraz utrzymania płynności finansowej w pierwszym okresie działalności. Przewiduje się przyznanie beneficjentom pomoc finansową w formie comiesięcznych dotacji w wysokości do 1300 zł/miesiąc.  Wsparcie pomostowe będzie udzielane na okres do 6 m-cy (podstawowe wsparcie pomostowe), a w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach do 12 m-cy (przedłużone wsparcie pomostowe) od dnia zawarcia Umowy na wsparcie. Pomostówkę będzie można przeznaczyć głównie na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe. Wsparcie pomostowe będzie udzielone na podstawie wniosku o jego przyznanie. W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Oceny Wniosków, beneficjent podpisze Umowę o przyznanie wsparcia pomostowego bądź aneks do tej umowy.

Ponadto beneficjenci w ramach wsparcia pomostowego będą mieli zapewniony dostęp do indywidualnych porad z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (12 osoby skorzysta z 5h prawno-podatkowego doradztwa biznesowego).

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny