Projekty Gminy Polkowice

A A A

Projekty RPO WD 2007-2013

Sport to zdrowie. A uprawianie sportu na nowoczesnych obiektach sportowych to zdrowie, bezpieczeństwo i przyjemność. Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Polkowicach od kilku miesięcy mogą realizować swoje sportowe pasje na pachnących jeszcze farbą boiskach do koszykówki i piłki siatkowej. Chętni mogą się też poczuć jak sprinter na olimpiadzie, dzięki wybudowaniu profesjonalnej bieżni. Tu zajęcia Wf-u już nigdy nie będą nudne, a i po lekcjach boiska nie stoją puste.

 

Wszystko to dzięki realizacji projektu:

 

„Zagospodarowanie terenów wokół Gimnazjum nr 2 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala – etap II B –infrastruktura sportowa i pozostały zakres”

 

Inwestycja polegała na wybudowaniu kompleksu obiektów sportowych oraz elementów zagospodarowania terenu przy Gimnazjum nr 2 w Polkowicach zlokalizowanego przy ul. Hubala.

 

W wyniku przeprowadzonych działań inwestycyjnych powstały:

  • nawierzchnie utwardzone: droga ppoż., parking dla samochodów osobowych, place rekreacyjne, chodniki i dojścia do obiektów rekreacji i sportu,
  • 2 boiska do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową,
  • 2 boiska do siatkówki plażowej,
  • bieżnia z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową i skocznia do skoku w dal,
  • rzutnia do pchnięcia kulą,
  • czterotorowa bieżnia do biegu na 100-110 m z nawierzchnią poliuretanową,
  • tereny zielone, magazyn podręczny.

Ponadto wykonane zostały roboty ziemne związane z:

  • kształtowaniem nasypów i wyrównywaniem terenu gruntu rodzimego,
  • dostawą i montażem piłkochwytów przy boiskach i ogrodzenia panelowego dla wskazanego terenu,
  • dostawą terenowych urządzeń rekreacyjnych i sportowych, humusowaniem terenu i wysiewem trawy.

Głównym założeniem niniejszej inwestycji jest realizacja jednego z celów Gminy Polkowice w zakresie edukacji sportowej – wzrost dostępności i atrakcyjności procesu kształcenia kultury fizycznej wśród młodzieży zamieszkującej obszar zdegradowany. Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Polkowicach wykazują ogromne zainteresowanie sportem. Istotnym utrudnieniem w realizacji edukacji sportowej jest niedostateczna baza sportowa. W związku z powyższym koniecznym było podjęcie działań umożliwiających jej rozbudowę tak, aby w pełni realizować założenia realizacji programu wychowania fizycznego na poziomie gimnazjalnym. Duży potencjał sportowy gimnazjalistów: dobre wyniki sportowe uzyskiwane przez dzieci, doświadczenie kadry pedagogicznej w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zawodów sportowych, znaczne nakłady ponoszone przez miasto na finansowanie aktywności sportowej dzieci i młodzieży, wymagały podjęcia skoordynowanych działań zmierzających do efektywnego wykorzystania istniejących możliwości drzemiących w młodym potencjale.

 

Kolejnym elementem przedmiotowego projektu, który ma za zadanie rozwiązać problemy występujące na rewitalizowanym obszarze jest stworzenie warunków infrastrukturalnych związanych z możliwością spędzania wolnego czasu przez młodzież w oparciu o sport. Przeprowadzone analizy wykazały, iż Osiedle Hubala zamieszkują liczne rodziny dysfunkcyjne. Cechą charakterystyczną tych rodzin jest występowanie niekorzystnych czynników takich jak: rozbicie rodziny, konflikty między członkami rodziny, nadużywanie alkoholu, popełnianie przestępstw, poważne choroby i zaburzenia psychiczne, złe warunki bytowe, niski poziom wiedzy i edukacji. Brak pozytywnych wzorców wychowawczych oraz mała ilość alternatywnych form spędzania czasu wolnego w oparciu o edukację powodują kształtowanie się destrukcyjnych cech osobowych młodych ludzi. Formą prewencji i walki z nasilającymi się antagonizmami, konfliktami i zjawiskami patologicznymi jest m.in. właśnie edukacja sportowa, której zadaniem jest kształtowanie podstawowych pojęć moralnych młodzieży, jej wrażliwości emocjonalnej i społecznej.

Inwestorem i Beneficjentem projektu jest Gmina Polkowice, która pełniła rolę Wnioskodawcy i odpowiadała za prawidłowy przebieg i realizację przedmiotowego projektu oraz przestrzeganie procedur, harmonogramu i realizacji prac związanych z działaniami w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Operatorem po zakończeniu inwestycji jest jednostka organizacyjna, której organem założycielskim jest Gmina Polkowice – Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach.

 

Całkowita wartość projektu   –  2.203.819,47 zł

Wkład Unii Europejskiej   –   1.412.938,61 zł

 

 

 

 Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Program Regionalny, Dolny Śląsk i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego