Projekty Gminy Polkowice

A A A

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice

Szczegóły projektu

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu gminy Polkowice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności w okresie czerwiec 2013 – maj 2015 r. oraz w okresie wymaganej trwałości projektu.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

 1. Ograniczenie barier ekonomicznych i technologicznych w dostępie do Internetu poprzez zapewnienie warunków technicznych i sprzętowych 80 gospodarstwom domowym z terenu gminy Polkowice do korzystania z bezpłatnego szerokopasmowego łącza internetowego;
 2. Rozwój kluczowych kompetencji 72 osób poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie obsługi komputera i posługiwania się siecią Internet oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych;
 3. Wzrost szans edukacyjnych 63 dzieci i młodzieży z gospodarstw domowych oraz rozwój osobisty 8 osób dorosłych z jednoosobowych gospodarstw domowych poprzez zapewnienie dostępu do wiedzy i informacji za pośrednictwem sieci Internet.

Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:

 1. Zarządzanie projektem (realizacja celu szczegółowego 1, 2 i 3)
 2. Zakup i przekazanie w nieodpłatne użyczenie sprzętu komputerowego Uczestnikom projektu (realizacja celu szczegółowego 1, 3):
  • Gmina Polkowice przekaże w nieodpłatne użyczenie sprzęt komputerowy składający się z jednostki centralnej z systemem operacyjnym, monitorem ekranowym, drukarką atramentową, listwą przepięciową, słuchawkami z mikrofonem oraz oprogramowaniem biurowym, antywirusowym i filtrem rodzinnym.
  • Przekazanie sprzętu komputerowego odbędzie się na podstawie Umowy użyczenia zawartej na okres określony 7 lat, tj. 2 lat w trakcie realizacji Projektu oraz 5 lat trwałości Projektu.
 3. Szkolenia dla Uczestników projektu z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz sieci Internet (realizacja celu szczegółowego 2):
  • Zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu:
   • Zalecenia eksploatacyjne w pracy z komputerami;
   • Podstawy obsługi komputera i Internetu;
   • Wykorzystanie internetowych zasobów informacyjnych i edukacyjnych;
   • Internetowe narzędzia komunikacyjne;
   • Bezpieczeństwo i zagrożenia w sieci;
  • Liczba osób objęta szkoleniami: 80 (8 grup po 10 os.);
  • Liczba godzin zajęć na grupę szkoleniową/Uczestnika projektu: 24 godziny dydaktyczne;
  • Zajęcia będą się odbywały w grupach w okresie kwiecień 2013 r. – czerwiec 2013 r., w sześciu sesjach po 4 godz. dydaktyczne, w godzinach popołudniowych, w dni powszednie tygodnia.
  • Gmina Polkowice zapewnia:
   • 2 podręczniki dla każdego Uczestnika projektu (z zakresu podstaw obsługi  komputera oraz sieci Internet);
   • Transport Uczestników projektu z obszarów wiejskich do miejsca szkolenia.
 4. Uruchomienie usługi dostępu do Internetu dla Uczestników projektu (realizacja celu szczegółowego 1, 3):
  • Nastąpi wykonanie instalacji i aktywacji Internetu u Uczestników projektu przez dostawcę/-ów usług (min.: 2/0,5 Mbps).
 5. Informacja i promocja Projektu (realizacja celu szczegółowego 1, 2 i 3)
 6. Organizacja wsparcia technicznego dla Uczestników projektu (realizacja celu szczegółowego 1):
  • Gmina Polkowice zapewni bieżące wsparcie techniczne dla Uczestników Projektu ;
  • Będzie realizowana częściowa modernizacja lub naprawa sprzętu oraz aktualizacja oprogramowania.
 7. Realizacja umów o świadczenie usług teleinformatycznych i opłacanie abonamentu z tytułu dostęp do Internetu Uczestników projektu (realizacja celu szczegółowego 2 i 3):
  • Gmina Polkowice opłaci abonament z tytułu dostępu do Internetu dla Uczestników projektu przez okres 24 miesięcy realizacji Projektu oraz kolejnych 5 lat trwałości Projektu.

Projekt współfinansowany przez: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Program Innowacyjna Gospodarka