Projekty Gminy Polkowice

A A A

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice

Szczegóły projektu

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i gromadzonych w ramach realizacji Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” jest Burmistrz Polkowic, z siedzibą w Polkowicach, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@ug.polkowice.pl, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice (z inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych).
 3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Projektu (tj. rekrutacji, udzielenia wsparcia, ewaluacji Projektu, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych (w tym danych szczególnych kategorii) jest zgoda udzielona przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych, a w przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo zgoda jej rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych tejże osoby niepełnoletniej. W każdej chwili osobie podającej dane przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Cofnięcie  zgody  nie  będzie  wpływać  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 5. W przypadku, gdy osoba niepełnoletnia zgłaszana do Projektu przez rodzica/opiekuna prawnego w wyniku rekrutacji stanie się jego uczestnikiem, wobec ciążących na jej rodzicu/opiekunie prawnym z tego tytułu obowiązków, podstawą prawną przetwarzania danych będzie niezbędność dla wykonania umowy, której stroną jest osoba – rodzic/opiekun prawny uczestnika Projektu.
 6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji celów, dla których są zbierane. W zakresie rekrutacji do Projektu podanie danych jest warunkiem umownym, natomiast w zakresie zawierania umowy podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych, a w konsekwencji brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. Podobnie w przypadku odmowy podania danych dziecka zgłaszanego przez Pan/Panią do Projektu (osoby nieletniej). Zakres danych zbieranych w formularzu zgłoszenia jest niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia i ewentualnego udzielenia wsparcia.
 7. Zgromadzone dane mogą zostać udostępnione właściwym organom państwowym jeśli taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa, a także innym podmiotom biorącym udział w realizacji Projektu (dostawca Internetu dla Uczestników Projektu na podstawie umowy zawartej z gminą Polkowice) dla realizacji ww. celów. Udostępnianie danych odbywa się z uwzględnieniem zasady minimalizacji danych, tj. udostępnianie są wyłączne te dane, których udostępnienie jest niezbędne dla realizacji działania, w ramach którego dochodzi do udostępnienia.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Projektu, a po jego zakończeniu przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentów.
 9. Ma Pani/Pan  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka zgłoszonego do Projektu (jeżeli dotyczy), prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw. Ma Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Podczas przetwarzania danych dla realizacji ww. celów nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

Projekt współfinansowany przez: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Program Innowacyjna Gospodarka