Projekty Gminy Polkowice

A A A

Zmotywowany uczeń w szkole XXI wieku

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: „Zmotywowany uczeń w szkole XXI wieku”

Beneficjent: Stowarzyszenie Inicjatyw Poznawczo-Rozwojowych „NOESIS” w partnerstwie z gminą Polkowice

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wartość całkowita projektu: 49.900,20 zł

Wartość dofinansowania: 44.020,20zł

Okres realizacji: 01.03.2014 r. – 28.02.2015 r.

Cel projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez udział w programie rozwojowym 32 os. (11 dz. 21 ch.) klas I GM2 do  II.2015

Opis i zakres rzeczowy projektu:

W ramach realizacji projektu powstanie:

  • 1 grupa (8 os. – 3 dz. 5 ch.) ukierunkowana na wspieranie uzdolnień oraz
  • 3 gr. (w każdej po 8 os., razem 24 os. 8 dz. 16 ch.) ukierunkowane na wyrównywanie szans i rozbudzanie zainteresowań.

Uczniowie przejdą cykl warsztatów dostosowanych pod wzgl. metod i form do ich możliwości. Wszystkie grupy wezmą udział w zajęciach psych.-pedagog. (motywacyjnych i strategicznych) oraz w warsztatach tematycznych (mat.-przyrodnicze, przyrodn.-językowe, humanist.). W sumie przeprowadzone zostaną 72 godz. (4 gr. x 18 godz.) zajęć psych.-pedagogicznych oraz 320 godz. ( 4 gr. x 80 godz.) warsztatów tematycznych.

Dodatkowo uczniowie wezmą udział w obozie naukowym (4 gr. x 8 godz. = 32 godz.), podczas którego zaprezentują przygotowane podczas warsztatów tematycznych projekty.

Stworzony program rozwojowy jest ukierunkowany na wyrównywanie szans młodych ludzi mających utrudniony dostęp do edukacji. Umożliwia uczn. zrozumienie otaczającego świata w sposób całościowy. Położono tu nacisk na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie języków, nauk przyrodn.–matemat. oraz ICT. Jest to proj. interdyscyplinarny łączący naukę przedmiotów przyrodn., matemat., j. ang., informatyki oraz uwzgl. wiedzę z zakresu psychologii poznawczej, nowatorskie metody nauczania oraz uczenia się.

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny