Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

WSPARCIE EKSPERCKIE w ramach projektu pn.: „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”

Gmina Polkowice realizuje projekt pn.: „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W ramach projektu przewidziano wsparcie eksperckie.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).

KODY CPV:

79131000-1- Usługi w zakresie dokumentów

71242000-6- Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71356300-1 – Usługi wsparcia technicznego

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe (PDF)

Opis przedmiotu zamówienia (PDF)

formularz ofertowy (WORD)

formularz ofertowy (PDF)

Projekt umowy – wsparcie eksperckie (PDF)

Projekt umowy – powierzenie danych osobowych (PDF)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF)

Oświadczenie o spełnieniu warunków (PDF)

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

 

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020