Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

Zapytanie ofertowe – „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu grantowego na wymianę źródeł ciepła, w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”

Gmina Polkowice, NIP 692-22-53-936, reprezentowana przez Urząd Gminy Polkowice, Rynek 1, 59-100 Polkowice, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 styczni 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), zwanej dalej pzp, o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro, na realizację zadania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu grantowego na wymianę źródeł ciepła, w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”

Dokumenty:
Zapytanie ofertowe (pdf)
Opis przedmiotu zamówienia (pdf)
Formularz ofertowy (pdf)
Formularz ofertowy (WORD)
Projekt umowy (pdf)
Informacja o unieważnieniu postępowania (pdf)

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020