Projekty Gminy Polkowice

A A A

Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice

Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice

Tytuł projektu: „Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice”.
Nr projektu: RPDS.03.04.01-02-0005/16
Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.4 – Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Przemiot projektu:
1. budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3 Maja pomiędzy ul. 11-go Lutego a ul. Przemysłową;
2. budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kopalnianej pomiędzy drogą krajową nr 3 a ul. Legnicką;
3. budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dąbrowskiego pomiędzy ul. Polną a ul. Przemysłową;
4. budowa i przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kolejowej pomiędzy ul. Kominka a ul. Przemysłową;
5. budowa i przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Głogowskiej pomiędzy ul. Targową a ul. Kominka;
6. budowa i przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Głogowskiej pomiędzy ul. Kominka a ul. 11 Lutego.

Łącznie planuje się udostępnienie 2,42 km dróg rowerowych, w tym 0,93 km przebudowanych oraz 1,49 km nowo wybudowanych.

Wykonanie odcinka wzdłuż ul. 3-go Maja zaplanowano na 2017 r., a pozostałego zakresu w roku 2018.

Dzięki produktom projektu (drogi rowerowe) planuje się wpłynąć na:
– zwiększenie wykorzystania rowerów w ruchu drogowym, zastępując część indywidualnego transportu samochodowego,
– lepszą integrację gałęzi transportu,
– zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i zatłoczenia na drogach,
– poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zwiększenie spójności istniejącej sieci dróg rowerowych.

Wartość całkowita projektu: 2 549 906,87 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 358 726,73 zł
Wartość dofinansowania UE: 1 509 585,12 zł

 

Projekt współfinansowany przez: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Dolny Śląsk i Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne